نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

طبق قرارداد قیمت قرارداده شده بر روی سایت شامل ۹% مالیات ارزش افزوده میباشد. محاسبه کارمزد تأمین کنندگان نیز پس از کسر این ۹% محاسبه و لحاظ می گردد(مورد الف و ب). سپس به این هزینه ی کارمزد، مبلغ ۹% مالیات بر ارزش افزوده، بابت درآمد کسب شده  بامیلو (کارمزد) نیز اضافه میشود(مورد ج). و در انتها مجموع (کارمزد+ ۹% کارمزد) از حساب تأمین کننده کسر میگردد  و دقیقاً همین مبلغ طی گزارش فصلی به اداره مالیات ارائه می شود.

PW=قیمت موجود بر روی سایت با ۹%

PWO= قیمت موجود بر روی سایت با کسر ۹%

C= درصد کارمزد بامیلو

VAT= مالیات بر ارزش افزوده

PWO=PW x 100/109

C= PWO x 0.09

VAT= C x 0.09

مثال:

قیمت محصول بر روی سایت: ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

درصد کارمزد بامیلو: ۱۳%

روش اول:

محاسبه به روش ساده بصورت زیر صورت میگیرد:

۱٫۰۰۰٫۰۰۰*(۱ - ۰٫۱۳) =۸۷۰٫۰۰۰ Rial مبلغ پرداختی به تأمین کننده

۱٫۰۰۰٫۰۰۰-۸۷۰٫۰۰۰=۱۳۰٫۰۰۰ کارمزد بامیلو (شامل مالیات بر ارزش افزوده کارمزد)

این مبلغ(کارمزد به همراه VAT آن) بر طبق محاسبات در موارد ب و ج در گزارش فصلی به اداره مالیات گزارش داده می شود.

روش دوم:

الف) مبلغ کالا قبل از اضافه کردن ۹% مالیات از سمت تأمین کننده:

۱٫۰۰۰٫۰۰۰*۱۰۰/۱۰۹=۹۱۷٫۴۳۱ Rial

ب) مبلغ کارمزد کسر شده از سمت بامیلو:

۹۱۷٫۴۳۱*۰٫۱۳=۱۱۹٫۲۶۶ Rial

ج) اضافه کردن مبلغ ۹%  ارزش افزوده به کارمزد(مبلغ کلی که در گزارش جهت ارائه به مالیات ارائه میشود-در نظر بگیرید این محاسبه برای تمامی کسورات  تأمین کننده شامل هزینه ارسال،جریمه ها و...نیز صورت میگیرد)

۱۱۹٫۲۶۶+ (۱۱۹٫۲۶۶*۰٫۰۹) =۱۳۰٫۰۰۰ Rial

د) مبلغ نهایی پرداختی برای این کالای فروخته شده(بدون در نظر گرفتن هزینه ارسال):

۱٫۰۰۰٫۰۰۰-۱۳۰٫۰۰۰=۸۷۰٫۰۰۰ Rial

مطالب مرتبط